Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2012

oljunidyslow

Reposted fromdubliner dubliner viacynamon cynamon
oljunidyslow
oljunidyslow
5377 a85a
Reposted fromdunkelheit dunkelheit
oljunidyslow
5423 26aa
Reposted fromSayid Sayid
oljunidyslow
5456 151f
Reposted fromnexxt nexxt
oljunidyslow
6387 512b
Reposted fromjenilo7 jenilo7 viadogs dogs
oljunidyslow
5961 9850
Reposted fromliczbapi liczbapi vianowherextohide nowherextohide
oljunidyslow
oljunidyslow
8876 3355
Reposted frombawidelka bawidelka viaszklanyksiezyc szklanyksiezyc
oljunidyslow
8665 fad8
oljunidyslow
Choćbyś kurwa nie miał siły, przyciągnij ją z kosmosu.
— Vixen
Reposted frommefir mefir viaszklanyksiezyc szklanyksiezyc
oljunidyslow
rysujesz mi uśmiech każdą wiadomością.
oljunidyslow
oljunidyslow
5690 f8b6
oljunidyslow
Nas już nie będzie i siebie nie znajdziesz też. 
— Bartosiewicz
oljunidyslow
- Jestem pesymistą?
- Pesymistą w myślach. Optymistą w działaniu. Żyjesz jak ktoś, kto wierzy w życie. Piszesz jak ktoś, kto w nie nie wierzy.
— Małe zbrodnie małżeńskie
oljunidyslow
7160 80e1
oljunidyslow
Chciałabym wejść do Twojego mózgu, poszukać mojego imienia i sprawdzić jaką ma definicję.
Reposted frommagicworld magicworld viacynamon cynamon
oljunidyslow
Cat Lady: How it all began.
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viacynamon cynamon
oljunidyslow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl